محاسبات مکانیکی

جهت تحلیل و تست آزمایشگاهی قطعات، نیاز به استخراج دقیق نیروها می باشد. در شرکت آلوکاست ایران، استخراج نیروها به شیوه های متفاوتی توسط مهندسین مجرب انجام میگیرد. از جمله بررسی شرایط کاری قطعه و استاندارد های مرتبط و نیز بررسی نیروهای وارد بر قطعات در پروژه های مربوطه و استخراج این نیروها از طریق محاسبه ی دستی و تحلیل در نرم افزار اباکوس.

استخراج نیروها به سه روش زیر انجام می گردد:

1- بررسی شرایط کاری قطعه و استاندارد های مرتبط و تصمیم گیری بر تست های لازم اعم از مکانیکی و الکتریکی

2- بررسی نیروهای وارد بر قطعات در پروژه های مربوطه و استخراج این نیروها از طریق محاسبه ی دستی و تحلیل در نرم افزار اباکوس

3- بررسی کاتالوگ سایر شرکت ها و نیروهای وارد برقطعات مشابه

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.